☉ Bir Garip Cindi Zümrüdüanka PDF / Epub ❤ Author Ali Teoman – Loufanet.info


Bir Garip Cindi Zümrüdüanka Ali Teoman, Yeni Roman Nda G Z Pek, Amans Z Bir I E Giri Iyor D Nya Edebiyat N N Karamazof Karde Lerinden, Joyce Un Ulysses Inden, Thomas Bernhard N Romanlar Ndan Tan D Y Ksek Debili Monolog Lardan Birini Kuruyor Bir Garip Cindi Z Mr D Anka DaDilin Kemi Ini K R Yor Ali Teoman, Slubun En B K N Edas N K K Rt YorBir Garip Cindi Z Mr D Anka, Son Y Llar N En A Z Dolusu Kitab , Bir Kapkara Roman10 thoughts on “Bir Garip Cindi Zümrüdüanka

 1. says:

  sunturlu k f rler havada u u urken masals anlat mlarla harmanlay p yo un bir hayat k sac k ama dolu dolu zetlemi ilk Ali Teoman tecr bem genelde uzak durmu umdur ama san r m bu kitab di erlerinden biraz farkl bir hediye olarak gelmeseydi al p okumazd m ve kitab n diliyle s yleyecek olursam bu k sa romandan bi haber ya ar giderdim be moruk


 2. says:

  T r bana hitap etmiyor, argo ile ilgili bir problemim yok, bir kitap istedi i kadar argo i erebilir Moruk kelimesinin s k a tekrar n ise 90lara yordum, o da batmad , ancak anlat lan olaylar bana abart geliyor Her okudu un kurgusal olmayan m Allah a k na diyebilirsiniz, hakl s n z ancak burada diyebilece im karikat rize edilmi gibi Bu kadar da olamaz can m dedirtiyor bana view spoiler 7 ki i bir mafy


 3. says:

  Ali Teoman Ge tan m m, ne yaz k Ve ne kadar erken g p gitmi bu d nyadan Kitapl m n sonra okunacaklar k sm ndayd yi ki ne alm m Kitap tam bir kafkaesk haller d nyas argo, sokak a z ve eski T rk enin de harmanland dili ile ok renkli, ok do al, ok ak c Enfes bir yeralt edebiyat.


 4. says:

  K sa ama dolu bir hayat n hikayesi, l me yak n bir zamanda bilinmeyen bir okura yaz l p, i eye konuyor ve denize at l yor Bir mektupla t m hikayeyi bir solukta anlat yor yazar O bir solukta, argolu, mucizeli, kelime oyunlu diliyle anlat yor ve okuyucu da bir solukta okuyor stanbul da bir kenar mahallede ba layan dostluk, ocukluk a k ve hayat n onlar savurdu u yerden bamba ka bir hikaye k yor kar m za Kli e


 5. says:

  Tan t m za sevindim Ali Teoman Ke ke bu kadar erken b rakmasayd n z bizi


 6. says:

  T rkiye de yeralt edebiyat varm dedirten, kimi yerde eski t rk e kimi yerde argo kullan lan bamba ka bir hazine bu kitap velhas l kelam, diyebilirim ki, hayat peri an m, a r edebiyat ve bitirim fiiliyat aras nda karars z bir saat rakkas gibi bir o yana bir bu yana sallanarak ge mekteydi.


 7. says:

  Duvar n sert oldu unu anlaman n en iyi yolu, ona bodoslamadan s k bir kafa atmakt r Tabiatlar icab , duvarlar hep serttir ve kafalar hep yar l r, moruk, ama ne gam, en hakiki hakikate b yle erilebilir ancak.


 8. says:

  Bir solukta okunan, zek r n bir roman c k.


 9. says:

  Hamza, Zmayil ve M mahalleden 3 arkada n ayr lan yollar y llar sonra tekrar kesi ti inde arkada yap labilecek son tan mlama oluyorbol argolu bir yeralt roman ilk birka sayfay atlatabilirseniz sonu abucak gelenes vermeden anlat lm , sonu nereye varacak merak n uyand ran bir anlat m var.


 10. says:

  edebiyatta argo kullan m yerinde oldu u zaman ho uma gidiyor bu kitaptaki kullan m n da sevdim ama okura s rekli moruk eklinde hitap etmesi biraz bay k geldi bana b k n delikanl a z na uygun farkl bir espri bulabilirdi bunun d nda gayet s r kleyici bir konusu olmas na ra men, olay rg s nden ok anlat m ile sevdi im bir kitap oldu.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

About the Author: Ali Teoman

As l ad Ali Tataro lu dur stanbul da do du Orta renimini stanbul Alman Lisesi nde, y ksek renimini ise T Mimarl k Fak ltesi, MS Mimarl k Fak ltesi ve Sorbonne niversitesi Plastik Sanatlar Fak ltesi nde tamamlad Bir s re i ve renim nedeniyle yurtd nda bulunduktan sonra 1993 de stanbul a d nd ve yazmaya daha fazla zaman ay rmak i in mimarl b rakarak e itli niversitelerde ngilizce okutman olarak al t Bir s re sokak m zisyenli i yapt.1980 li y llar n sonuna do ru yk yazmaya ba layan Ali Teoman 1992 y l nda, nsans z Kona n konu isimli yk s yle, Milliyet Gazetesi nin d zenledi i yar mada ikincilik d l ald Ali Teoman n tam 16 y l gizli kalm bir s rr , ortaya kt nda edebiyat d nyas n ok a rtm t 1991 de Haldun Taner yk d l alan Gizli Kalm Bir stanbul Masal isimli kitab n yazar olarak Nurten Ay d l alm t Ancak kitab n as l yazar n n Ali Teoman oldu u 2007 y l nda ortaya kt Ali Teoman bunun kendi iste iyle d zenlenmi bir oyun oldu unu belirterek u a klamay yapm t Bu adi doland r c l k de il, yaz nsal bir oyundur Nurten Ay birka kez oyunu b rakmak istedi Onu ikna ettim Bunca y l a k vermeden bana yard m etti i i in kendisine ok te ekk r ederim Uykuda ocuk l mleri ba ta olmak zere t m yap tlar edebiyat evrelerinde etki yaratmakla birlikte Ali Teoman ok satan bir yazar olmad ok satan yazar olmak isteyip istemedi i de tart mal d r Ali Teoman, ge irdi i bir rahats zl k sonucu 23 Mart 2011 sabah hayata veda etmi tir.