[Download] ✤ Sergüzeşt ➸ Samipaşazade Sezai – Loufanet.info

Sergüzeşt Roman, hem Tanzimat D nemi edebiyat ndan Serveti F nun edebiyat na ge i in hem de romantizmden ger ek ilik ak m na ge i in eseri olarak kabul ediliyor Kafkasyadan k le olarak getirilen ve Dilber ad verilen bir esirin farkl konakta ge irdi i hayat anlat l yor Dilberin ba ndan ge en ac kl olaylar genelde Dilber zerinde olu an olumsuz etkiyle de il, yazar n yapt benzetmelerle anlat lmaya al lm Haliyle dolamba l ve gere inden fazla benzetme var kitapta Yaz ld d nemde k leli Roman, hem Tanzimat D nemi edebiyat ndan Serveti F nun edebiyat na ge i in hem de romantizmden ger ek ilik ak m na ge i in eseri olarak kabul ediliyor Kafkasyadan k le olarak getirilen ve Dilber ad verilen bir esirin farkl konakta ge irdi i hayat anlat l yor Dilberin ba ndan ge en ac kl olaylar genelde Dilber zerinde olu an olumsuz etkiyle de il, yazar n yapt benzetmelerle anlat lmaya al lm Haliyle dolamba l ve gere inden fazla benzetme var kitapta Yaz ld d nemde k leli e kar toplumsal bir ele tiri olmas a s ndan farkl bir yeri var roman n Samipa azade Sezai, romanda ele ald zg rl k ve esaret temas nedeniyle d nemin iktidar taraf ndan uzun y llar g z hapsinde tutulmu.Bu arada, sanat, toplum i in mi yoksa sanat i in midir tart mas nda, yazar ilkini tercih etmi Kitapta toplumun e itilmesi, yeni durumlara, ak mlara, anlay lara zetle toplumun a a ayak uydurmas ama lanm Bu nedenle kitapta yer yer hikayeye ara verip yazar kendi g r lerini a klam i te g r yorsunuz sevgili okuyucular, esaret b yle vicdans z ahlaks z bir durumdur ya da aferin k za, ne de g zel ahlakla b y t lm , eziyet g rd evden hi bir ey almadan gidiyor t r nden derslerle toplumun hangi durumlarda hangi davran sergilemesi gerekti i vurgulanm Okuman z neririm iyi okumalar Human Trafficking ya da daha znel olarak Women Trafficking her a da olan ve bug n ise esirlik ve k leli in s zde olmad bir d nyada hala devam eden bir ay p Sami Pa azade Sezai, eserinde asl nda bunu sorguluyor, kendilerinden madden ve fiziken g l toplumlar n do al kar layarak evlerinden kopart p satt klar , pazarlad klar mallar asl nda bu kad nlar, d v lmek, tecav ze u ramak, ili kiye zorlanmak ve her hal karda a a lanmak kaderleri..Aradan ge en 125 y la ra men 1888 y l ndaki Dilber Human Trafficking ya da daha znel olarak Women Trafficking her a da olan ve bug n ise esirlik ve k leli in s zde olmad bir d nyada hala devam eden bir ay p Sami Pa azade Sezai, eserinde asl nda bunu sorguluyor, kendilerinden madden ve fiziken g l toplumlar n do al kar layarak evlerinden kopart p satt klar , pazarlad klar mallar asl nda bu kad nlar, d v lmek, tecav ze u ramak, ili kiye zorlanmak ve her hal karda a a lanmak kaderleri..Aradan ge en 125 y la ra men 1888 y l ndaki Dilber ile g n m zdeki pek ok women trafficking ma duru kad n aras nda benzerlik var, kurtulu olarak l m se mek de dahil Sami Pa a Sezai nin dili ve yaz m g n m ze g re basit ve sanki kar s ndaki ile konu uyormu gibi kalsa da , de indi i konu zaman n s n rlar n a yor Fakat hi a lam yordu A lamak, u rad m z felaketlere kar v cudumuzda kalan son kuvvetin bir feryad d r A layamad m z zamanlar bizde o kuvvetin de mahvoldu u vakitlerdir ki onun yerine ge en etkili bir sakinlik, en iddetli keder g zya lar ndan daha kalp yak c d rKitab m z, k c k bir ocukken Kafkasya dan al n p zengin ailelere esir olarak sat lan Dilber in ya ad zorluklar anlat yor Dilber sat ld ilk ailede ok fazla eziyet g r yor, hor g r l yor Sonras nda ise bu aile kFakat hi a lam yordu A lamak, u rad m z felaketlere kar v cudumuzda kalan son kuvvetin bir feryad d r A layamad m z zamanlar bizde o kuvvetin de mahvoldu u vakitlerdir ki onun yerine ge en etkili bir sakinlik, en iddetli keder g zya lar ndan daha kalp yak c d rKitab m z, k c k bir ocukken Kafkasya dan al n p zengin ailelere esir olarak sat lan Dilber in ya ad zorluklar anlat yor Dilber sat ld ilk ailede ok fazla eziyet g r yor, hor g r l yor Sonras nda ise bu aile kendi karlar do rultusunda Dilber i tekrar sat yor ve nihayetinde Dilber Asaf Pa a Kona na geliyor Bir s re burada nispeten daha rahat bir hayat ya asa da, zamanla evin o lu Celal Bey e a k oluyor ve Celal Bey den de duygular n n kar l ks z olmad n reniyor Tahmin edebilece iniz zere aile bu durumu rendi inde kar k yor ve s n f farklar aralar na giriyor.Yazar kitab edebiyat derslerinden a ina oldu umuz bir dille yazm Kendini gizlemiyor, zaman zaman araya girerek kendi d ncelerini belirtiyor D nemin artlar n , esirlere yap lan bask y ve yazar n ele tirisini g rebiliyorsunuz kitapta Ayr ca yazar d ncelerini Celal Bey zerinden de okuyucusuna iletiyor Bu y n Celal Bey i sevmemdeki en b y k etken oldu Fakat ke ke Celal Bey biraz daha tuttu unu koparan bir karakter olabilseydi de ailesinin kar s nda daha dik duyabilseydi demeden de ge emeyece im Fakat d nemin artlar , yeti tirilme tarz , aile yap s d n ld nde bu kadar bile mucizeydi bence.Ben daha nce bu anlat mla yaz lm bir kitap okumam t m, o nedenle benim i in biraz farkl biraz da zorlay c oldu Bazen bu anlat m y z nden konudan koptu umu hissettim Fakat dili olduk a sade ve ak c yd Bu konuda bir sorun ya ayaca n z sanm yorum.Ayr ca kitab n sonu beni ger ekten a rtt B yle bir eyi hi beklememi tim.Dilber e k zmad m ve hayal k r kl na u ramad m dersem yalan olur Edebiyat m z a s ndan nemli eserlerden biriydi Serg ze t T rk klasiklerini okumay seviyorsan z pi man olmayaca n z bir kitapt T rk Edebiyat n n mihenk ta lar ndan biri.Roman kavram n n edebiyat m zda var olmas na nc l k eden, d nemine g re inan lmaz g zel bir kurguya sahip olan bir kitap.Tanzimat n da etkileriyle, ger ek i romantizm ve toplumsal norm lara bak bir arada i lenmi.Okurken insan bir yandan k lelik, esir alma zerine d nd r yor, bir yandan s n f farkl l ndan dem vuruyor yle bir ey ki bu illet, insan n en temel par as sevmeyi ve a k bile yasak k l yor.Kitab n view spoiler gri bir havas T rk Edebiyat n n mihenk ta lar ndan biri.Roman kavram n n edebiyat m zda var olmas na nc l k eden, d nemine g re inan lmaz g zel bir kurguya sahip olan bir kitap.Tanzimat n da etkileriyle, ger ek i romantizm ve toplumsal norm lara bak bir arada i lenmi.Okurken insan bir yandan k lelik, esir alma zerine d nd r yor, bir yandan s n f farkl l ndan dem vuruyor yle bir ey ki bu illet, insan n en temel par as sevmeyi ve a k bile yasak k l yor.Kitab n view spoiler gri bir havas var ve Sad k Hidayet te de denk geldi im nsan zg r k labilen tek ey l md r anlay h k m s r yor Ger i ben bunu daha bat dan gelen yenilikleri kavrayamam v kald ramam bir Osmanl n n toplumsal zihniyetine ba l yorum fakat yine de ortak y n oldu u do rudur hide spoiler Kitap, 100 Temel Eser i erisinde yer al yor.Ayr ca bu kitab okudu umda bookmark kulland m ve kitab n art k bookmark lardan rengarenk oldu unu hat rl yorum Romantizm o kadar ger ek i ki, her sat rda insan n y re ine dokunan bir c mle bulunuyor. Kafkasya dan 7 8 ya lar nda 3 k z ile birlikte ailesinden al konulup esir getirilen Dilber in hayat n anlatan kitap ilk T rk klasiklerinden biridir lk ba larda bir eve esir verilip daha sonras nda ikinci ve nc eve esir verilen eve gidi inin ard ndan zengin Asaf Pa a ve Zehra Han mlar n stanbul da ki evine esir verilen Dilber ile evin iyi e itim g ren ressam Celal Bey a k ya amaya ba lar fakat sonras nda bunu anlayan Zehra Han m ku ak at mas nedeniyle Dilber i M s ra g nderir fakat b Kafkasya dan 7 8 ya lar nda 3 k z ile birlikte ailesinden al konulup esir getirilen Dilber in hayat n anlatan kitap ilk T rk klasiklerinden biridir lk ba larda bir eve esir verilip daha sonras nda ikinci ve nc eve esir verilen eve gidi inin ard ndan zengin Asaf Pa a ve Zehra Han mlar n stanbul da ki evine esir verilen Dilber ile evin iyi e itim g ren ressam Celal Bey a k ya amaya ba lar fakat sonras nda bunu anlayan Zehra Han m ku ak at mas nedeniyle Dilber i M s ra g nderir fakat bu are de ildir Zehra Han m n Dilberi M s r a yollamas ndan sonra ona a k olan Celal Bey akl n yitirir ve bunun zerinde annesi Zehra y geri getirtmeyi d n r fakat Zehra da a k ac s na dayanam yordur M s r da harem kurulan evden ka ar ve kendini Nil Nehrine atar bekledi imden ok daha iyiydi a k as , derslerde d nemin edebiyat n n zay f oldu u s ylenir hep, bu y zden basit ve ba tan savma bekliyordum ama yle olmad yer yer abs rdl klerin olmas da ok g ze batm yor, nk hissi olarak kitap beni i ine ekti, g zeldi Dilber, k c k bir ocuk iken Kafkasya daki ailesinden kopart larak esir edilip stanbul a getirilir lk verildi i ailede evin han m ndan kalfas na kadar herkesten eziyet g r r Sahibinin Anadolu ya kan tayini ile tekrar esircinin eline d er ve bu sefer soyu M s r a dayanan bir aileye verilir Ailenin ressam o lu Celal e vurulur Fakat heyhat, bu a k kar l k bulur ve hayat art k ok farkl yollar izer Dilber i in kitab daha nce Osmanl T rk esi renirken eski alfabe ile okumu tum Dilber, k c k bir ocuk iken Kafkasya daki ailesinden kopart larak esir edilip stanbul a getirilir lk verildi i ailede evin han m ndan kalfas na kadar herkesten eziyet g r r Sahibinin Anadolu ya kan tayini ile tekrar esircinin eline d er ve bu sefer soyu M s r a dayanan bir aileye verilir Ailenin ressam o lu Celal e vurulur Fakat heyhat, bu a k kar l k bulur ve hayat art k ok farkl yollar izer Dilber i in kitab daha nce Osmanl T rk esi renirken eski alfabe ile okumu tum Tabi orada ama renim oldu u i in tat almam t m beyazbalinayayinlari n n zenle g n m z diline uyarlanm bu halini okumak, m thi keyif verdi Daha nceki klasikleri gibi, serg ze t te de konunun ehli insanlarla al lm Bu zenle haz rlanan klasi i herkese tavsiye ederim Sonun nas l olaca na de il, gidi at n nas l olaca na dair merak mdan bi gecede bitirdi im kitap Zavall haf za G nden g ne yok oldu unu hissetti imiz u v cut denilen toprak y n n n zerinde hi durmaks z n bekaya al r durur Bir h zn and ran bak senelerce saklar Bir s z , bir g l msemeyi y llarca saklar. S Mipa Az De Sezai Serg Ze Tte, K K Yasta Kafkasya Dan Stanbul A Esir Olarak Getirilen Dilber In De I Ik Konaklarda Ya Ad Y Rek Burkan Ser Venini Anlat R Harputlu Mustafa Efendi Nin Kona Nda K K Bir Hizmet I K Z Olan Dilber Cel L Bey In Nce Oyalanacak Bir K Le, Sonra Sevgili Olarak G Rd Dilber M S Rl Zenginin Kona Nda Ise Odal K Olmaktansa L M G Ze Alan Dilber Bu T Rden Bir Anlat M Yaz N M Zda Ilktir lk romanlar m zdan, k lt r m z n k klerinden say lan bir eser Okuduk a anlad m ki edebiyat m z ne ok de i mi , imdinin insan na keyif vermeyebilir Ama de i meyen tek ey, edebiyat n her t r nde konu insan nsan de i tik e roman da bi im de i tirmi.


About the Author: Samipaşazade Sezai

Sami Pa azade Sezai Osmanl ca , d 1859 stanbul26 Nisan 1936 stanbul T rk realist yk c , romanc.T rk Edebiyat n n ilk ger ek i romanlar ndan birisi olma zelli iyle edebiyat tarihinde b y k nem ta yan Serg ze t adl roman n yazar d r T rk edebiyat nda modern k sa hik yenin kurucular ndand r.1859 y l nda stanbul da d nyaya geldi Tanzimat devrinin ileri gelen isimlerinden, Osmanl Devleti nin ilk Maarif Naz r E itim bakan Abdurrahman Sami Pa a ile Pa a n n ikinci e i olan Dilarayi Han m n 1 o ludur.Babas n n Ta kasap, Ta kasap taki kona nda zel renim g rd Konaktaki e itim y llar nda Fars a, Arap a, Frans zca, Almanca daha sonra Londra da g rev yapt y llarda ngilizce rendi Yirmi ya na kadar resmi bir g rev almay p, edebiyat konusundaki bilgilerini art rmay tercih etti Maarif ba l kl ilk yaz s 1874 y l nda Kamer adl gazetede yay mland 2 3 perdelik bir piyes olan ir isimli ilk eseri 1879 da yay mland.1880 de, a abeyi Abd llatif Suphi Pa a n n ba nda oldu u Evkaf Nezareti Mektubi Kalemi ne memur oldu Babas n n l m nden sonra da Londra el ili i ikinci k tipli ine atand Orada kald d rt y l boyunca ngiliz ve Frans z edebiyatlar n yak ndan izledi 1885 te el ilik g revlerinin apka giymesi yasa na uymad i in el ilik kadrosu azledildi inde stanbul a d nd 2 , sti are Odas na memur oldu Bu d nemde Latife Han m ile k sa s ren bir evlilik yapt 1.1885 1901 aras nda stanbul da ya ad ve edebi a dan verimli bir d nem ge irdi Abd lhak Hamit ve Recaizade Ekrem ile yak n dost oldu 17 18 ya lar nda iken tan t Nam k Kemal ile s rekli mektupla t Di er Tanzimat yazarlar gibi ok say da eser vermedi bir roman, iki k k hik ye kitab , hat ra ve seyahat yaz lar yazd 1888 de bir pa azade ile cariyenin a k yk s n anlatt Serg ze t adl roman yay mlayarak emseddin Sami, Nam k Kemal ve Ahmet Mithat Efendi den sonra T rk edebiyat n n ilk romanc lar aras na girdi Alphonse Daudet den Jak roman n T rk eye evirdi 1891 de hikayelerini K k eyler adl kitapta toplad 1897 de kdam Gazetesi nde makaleler ve hikayeler yazd Baz makale ve hikayelerini Rumuz l Edeb 1898 adl kitapta toplad.Serg ze t roman y z nden g z hapsine al nd n d nerek bundan kurtulmak i in 1901 de Paris e gitti ve 1908 de Me rutiyet in ilan na kadar da orada kald Yurtd na ka n Servet i F nun Dergisi nde yay mlanan 1901 e Ait Bir Hat ra ba l kl yaz s nda anlatt Paris te J n T rkler le tan t ttihat ve Terakki Cemiyeti ne kat ld ve cemiyet i inde sayg n bir yere geldi Cemiyetin 15 ubat 1902 de yay n hayat na ba layan ra mmet adl yay n organ nda Osmanl Devleti politikalar n ve rejimini ele tiren yaz lar yay mlad Paris y llar n 1901 den tibaren Paris te Ge en Seneler , Paris Hat rat ndan , Paris te Yedi Sene adl yaz lar nda anlatt.II Me rutiyet in ilan zerine stanbul a d nd ve Madrid el isi olarak g revlendirildi I D nya Sava ba lay nca Madrid den svi re ye ge ti, sava n sonuna kadar burada kald spanya y llar n G rnata ve El Mescid l Camia Elhamra adl iki yaz da, svi re de ge irdi i zaman svi re Hat rat ba l kl yaz lar nda anlatt.M tareke devrinde 1921 y l nda ya haddi dolmadan h k met taraf ndan emekliye sevkedildi ve stanbul a d nd.Son y llar n Kad k y n M h rdar semtindeki evinde ge irdi ok sevdi i ye eni clal in l m zerine yazd mensur bir mersiye ile daha baz nesir v


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *