!!> PDF / Epub ✈ Kültür, Kimlik ve Siyaset ⚣ Author Nafiz Tok – Loufanet.info

Kültür, Kimlik ve Siyaset Y Zy L N En Nemli D Neme Lerinden Biri So Uk Sava D Nemi Nin Biti I Oldu Ama Yerine Bar Gelmedi K Reselle Menin D Nya L E Indeki Adaletsizli I Derinle Tiren, K Lt R Ayn La T Ran Boyutlar Kendine Kar Tepkileri De Ka N Lmaz Olarak Do Urdu Etnik, Dini Ve Ulusal Gruplar Aras At Malar Artt Ulus Devletlerin Hareket Alanlar N N Giderek Daralmas Da Bu Gruplar N Seslerini Y Kseltmeleri Ve Varolu Lar I In Yer A T Nsanlar K Lt Rel Fark L L Klar N N Kabul Edilmesi, Siyasi Temsil Gibi Taleplerde Daha Srarl Olmaya Ba Lad Lar Bu Talepler, Y Llard R Ihmal Edilmi Olan K Lt Re Dair Konular Siyasetin Kalbine Yerle Tirdi, K Lt R Dikkate Almayan Siyaset Yapma Tarzlar N Ge Ersiz K LdEvet, I Inde Do Up B Y D M Z, Bize De Erlerimizin Ve Anlamlar M Z N O Unu Veren K Lt R M Z Ki Isel Kimli Imizin Bir Par As D R K Lt R N Kimlikle Ili Kisiyse De I Mez Ve Dura An De Ildir K Lt R Siyaset Ili Kisine I Kin Olan Bask C Unsurlar Zg R Bireyler Kabul Ya Da Reddedebilirler Yeter Ki Kamusal E Itim Ve Bilgi Edinme Mekanizmalar Ba Ka Se Enekleri De Bar Nd Racak, B T N Se Enekler, Herkes I In E It Ula Labilirlikte Olacak Bi Imde D ZenlensinK Lt R, Kimlik Ve Siyaset, K Lt Re Dair Talepler, Adalet, Yurtta L K Ve Siyasal Toplum I In Yeni D Nceler I Eriyor Otonomi Temelli Yakla Mlarla Diyalo A Girip, Bu Diyalogdan Kimlik Temelli Bir Yakla M N Olanaklar N Ara T Rmaya Soyunuyor Nerdi I Okk Lt Rl Adalet Anlay N , Bireyi Kuran Temel Bir Unsur Olarak K Lt Rel Kimlikle Temellendiriyor Yazar, Bu Anlay N, Milliyet Ilik, Yurtta L K, Siyasi K Lt R Gibi Kategoriler A S Ndan Neler Ifade Etti Ini Inceliyor Baz Hayali Rneklerin Yan S Ra Ger Ek D Nyadan Da Pek Ok Rnek Kullanarak Ayaklar Yere Basan Bir Z Mleme Sunuyor A Da Liberal Siyaset Felsefesinin Temel Kavramlar N Tart Rken Birey Olman N Liberal Rejimlerdeki A Mazlar Na, Adalet Ve Sayg Kavramlar A S Ndan I Aret Ediyor Anglosakson Akademilerinde Bir S Redir Hararetle Tart Lan, K Ta Avrupas Siyaset Teorisyenlerinin De Yava Yava Dert Etmeye Ba Lad Bu Meseleye T Rkiye Den Nemli Ve Orijinal Bir Katk Oldu Unu D Nd M Z Kitab N Lkemizdeki Konuyla Ilgili Tart Malara Ve Siyasi Nerilere Ilham Vermesini Mit EdiyoruzNafiz Tok Un Kitab , Anglosakson Siyaset Felsefesinde Son Zamanlar N Zerinde En Ok D N Len Meselelerinden Biri Olan Modern Liberal Devlet Ve Okk Lt Rl L K Aras Ndaki Ili Kiye Nemli Ve Ayd Nlat C Bir Yakla M Getiriyor Tok Un Derin, Etkili Ve Ele Tirel Z Mlemeleri Sadece Liberalizm Teorisi Ve K Lt Rel E Itlili In Do As N Sorgulamakla Kalm Yor, Ayn Zamanda Siyasal Kimli I De Irdeliyor Tok Kitab Nda, John Rawls Ve Will Kymlicka Gibi Nemli Siyaset Teorisyenlerinin Ele Tirel Bir De Erlendirmesini Yap Yor, Modern Siyaset Teorisinde Merkezi Bir Yer I Gal Eden Liberal Devlet Okk Lt Rl L K Tart Mas N Geni Letiyor, Bu Tart Maya Nemli Katk Larda Bulunuyor Iain Hampshere Monk, History Of Political Thought Dergisi Nin Edit R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *