[KINDLE] ❆ Türkçenin Tadı ve Âhengi Author Refik Halid Karay – Loufanet.info

Türkçenin Tadı ve Âhengi Lisan Bahsinde Esas Derdim Tad Ve Henktir Zira U Kanaatteyim Ki T Rk Emizin B R T Rk Elere Ve Bir Ok Ecnebi Lisanlara St N Vasf As Rlardan Beri Elimizde Armonize Edilmi , Lezzetli Hale Gelmi Olmas D R Bizim T Rk Emiz Hem Tatl Hem Henklidir, Diyen Refik Halid Karay N Tan, Ak Am, Aydede Ve Yeni Stanbul Da Yay Mlanm Yaz Lar N Bir Araya Getiren T Rk Enin Tad Ve Hengi, Dilinin G Zelli Iyle Ak Llarda Yer Etmi Hem Dil Ink L B Yla, Dilde Sadele Meyle, Dil Siyasetiyle Hem De Kelimeler Aras Ndaki Ince N Anslar Haf Zas Na Kaydeden Dil I Isi Bir Yazar N Zel D Nyas Na A Lan Bir Kap Her Sat R Nda Leziz Bir Slupla Dile, Gramere, Toplumsal De I Ime, Dil Reformuna, Deyimlere, T Rk Eye E Ilen Yazar Kelimelerin Bilinmeyen Tarihinde Katmerli Ve Elbette E Lenceli Bir Yolculuk Vaat Ediyor


About the Author: Refik Halid Karay

Mudurnu dan stanbul a g en Karakay ailesinden Maliye Ba veznedar Mehmed Halit Bey in o lu olarak 15 Mart 1888 de stanbul da do du Galatasaray Sultanisi nde ve Hukuk Mektebi nde okudu Maliye Nezaretinde memur olarak al t II Me rutiyet in ilan ndan sonra gazetecilik ile u ra maya ba lad Terc man Hakikat gazetesinde m tercimlik ve muhabirlik yapt Yaz lar y z nden ilk nce Sinop a daha sonra orum, Ankara ve Bilecik e s rg n olarak g nderildi stanbul a d n nce bir s re T rk e retmenli i yapt PTT Posta Telefon Telgraf Genel M d rl ne getirildi Bu s rada H rriyet ve tilaf F rkas na ye oldu ve stiklal Sava aleyhine yazd yaz lar ndan t r vatan hainli i su uyla y zellilikler listesine girerek Beyrut ve Halep te s rg n hayat ya ad.Atat rk e yazd iir ve mektuplarla 150 likler listesindekilerin affedilmesinde ok b y k rol oynad Af kanunu ile yurda d nd , daha nceden kard Aydede adl mizah dergisini tekrar yay nlad T rk Edebiyat nda ilk defa Anadolu yu tan tan eserleri ile ismini duyurmu , yergi ve mizah t r ndeki yaz lar ile de n yapm t r G zleme dayanan eserlerinde, tasvirler, portreler, benzetmeler kullanarak, sade, ak c dili, g l tekni i ile 20 y zy l romanc lar aras nda se kin bir yere sahip olmu tur stanbul u b t n renk ve izgileriyle yans tarak T rk eyi ustal kla kullanan Refik Halit, T rk edebiyat na bir ok eser kazand rm t r.Yazar 18 Temmuz 1965 te stanbul da ya am n yitirdi.10 thoughts on “Türkçenin Tadı ve Âhengi

  1. says:

    Karay n t m eserlerini topluca yay nlayan nk lap Kitabevi nin Memleket Yaz lar dizisinden km bir kitap Refik Halid Karay, T rk edebiyat n n ok de erli ismi ve esas olarak romanlar yla, yk leriyle tan n yor lgin bir tarih ki ilik ayn zamanda Hem ttihat ve Terakki d neminde, hem de Kurtulu Sava esnas nda


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *