!!> PDF / Epub ☆ Yakubun Koyunları ✪ Author Necati Cumalı – Loufanet.info

Yakubun Koyunları Necati Cumal n n Tel Aviv de bulundu u y llarda yapt g zlemlere dayal g zel bir an ve k smen de hik ye kitab olmu erisinde 5 hik ye bulunmakta, gerisini ise Cumal n n g zlemleri ihtiva etmektedir.Eser geni l de Yahudilerin sosyal, k lt rel, dini ve iktisadi hayatlar ndan rnekler ve g zlemlerle dolu Bunun d nd nd b y k bir n yarg n n nedenini de anlat yor Buna Yahudilik kavram zerinden bir cevap veriyor Kendi c mleleri ile al nt larsak Yahudinin sevilmeyen yanlar n t Necati Cumal n n Tel Aviv de bulundu u y llarda yapt g zlemlere dayal g zel bir an ve k smen de hik ye kitab olmu erisinde 5 hik ye bulunmakta, gerisini ise Cumal n n g zlemleri ihtiva etmektedir.Eser geni l de Yahudilerin sosyal, k lt rel, dini ve iktisadi hayatlar ndan rnekler ve g zlemlerle dolu Bunun d nd nd b y k bir n yarg n n nedenini de anlat yor Buna Yahudilik kavram zerinden bir cevap veriyor Kendi c mleleri ile al nt larsak Yahudinin sevilmeyen yanlar n tan d k al yorum ki, Yahudi denilen yarat k, Yahudi dinine ba l bir insan olmaktan km zamanla bir prototipe d n m t Dini, dili, uyru u de i ik olabilirdi bu tipin Rus, ngiliz, Frans z, Hollandal , T rk olabilirdi Ortodoks, Katolik, Protestan, M sl man, Musevi olabilirdi Arap a, Fars a, Frans zca, spanyolca konu abilirdi Sonunda uluslar n, dinlerin st nde faizcili in, tefeceili in, para h rs n n yaratt bir insan t r yd o D nekti, bencildi, korkakt , jaristi, can na ve zevklerine d k nd , kutsal bildi i hi bir ey yoktu bu d nyada Dini iman parayd Vatans zd , hi bir toprak par as n nsorumlulu unu y klenmemi ti ama en g zel kentlerde ya ay p en g zel evlerde oturmas n sever, en g zel yemekleri yemekten ho lan r, ak l almaz beden zevkleri ard nda ko ard ticiydi, her yerde herkesten ne ge meye bakard Bir otob se binince n s ralarda tek ki ilik bo bir yer g rse, kad nlar ocuklar ite keke o bo yeri kapmaya al rd K sacas kendisinden ba ka kimseye hayr dokunmayan zavall biriydi D nyan n tiksindi i bir yarat kt Ad n bulmu tu Pis Yahudi Nefret edilen Yahudilik ile genel anlam yla Yahudilerin bir ba olmad n , onlar n ya ad toplumsal d lanmalar, hayatta kalma abalar n doyurucu ve a k ekilde izah etmi bu kitab nda.Musevizm ile alakal olarak da Drahoma, Kibutz, abat, Yom Kipur, Ka er, Mo ar, Sabra vs pek ok terimi renmenize de olanak sa l yor Elinideki Kitap Ad N Tevrat Taki Yk Lerden Biridnen Al Yor Yakup Peygamber, Day S Na Yirmi Y L Obanl K Eder Uzun Eki Melerden Sonra Day S N N S R S Nden Koyunlar N Ay Rarak Hakk N Al R Yine Tevrat A G Re Yakup Peygamber Srailo Ullar N N Atas Say L R Necati CUMALI, Y Llar Nda Tel Aviv Tan Tma Ata Esi Olan E Iyle Birlikte Ay Srail De Ya Ad Bu Yirmi Ay I Inde Srail In Her Yan N Gezdi, Srailli Dostlar Edindi, Srail In Ya Ay Na Kar T B Ylelikle Sorunlar Ile Birlikte Sraillileri De Yak Ndan Tan D YAKUBUN KOYUNLARI Nda Yazar, Aradan Ge En On Be Y La Yak N S Re I Inde De Erlendirip Durulu A Kavu Mas N Bekledi I Srail Izlenimlerini Yk Le Tirerek Okuyucular Na Sunuyor Sraillilerin Ya Am Ndan De I Ik Kesitler Yans Tarak Yahudi Sorunu St Dne Duruyor Arap Srail Anla Mazl Na Z M Yolu Ar Yor A M Z N Trajik Bir Sorununa B T N D Nya Kamuoyu N Nde D R St E Tan Kl K Eden G L Kitap Bu


About the Author: Necati Cumalı

Necati Cumal edebiyata yal n iirlerle ve g l Sabahattin Ali etkileri ta yan hikayelerle girmi , giderek zg n bir soluk olu turmu usta bir T rk edebiyat s d r.1921 y l nda bug n Yunanistan s n rlar i inde bulunan o d nemin Rumeli Vilayet i Celilesine Manasd r a ba l ve Cuma beyleriyle me hur olan Cuma kazas nda do mu , ailesi 1923 T rkiye Yunanistan N fus M badelesi kapsam nda T rkiye ye g ederek zmir in Urla il esine yerle mi tir Orta renimini zmir Atat rk Lisesi nde 1938 , y ksek renimini ise Ankara niversitesi Hukuk Fak ltesi nde 1941 tamamlam t r Ankara da Toprak Mahsulleri Ofisi nde 1941 1942 , G zel Sanatlar Genel M d rl nde 1945 al m t r Askerlik sonras Urla ve zmir de avukatl k ve memurluk yapm t r 1945 1957 1957 1959 y llar nda T rkiye nin Paris B y kel ili i Bas n Ata eli i nde al m t r 1959 1963 y llar nda stanbul Radyosu nda redakt rl k yapan Cumal , sonraki y llarda ya am n roman ve oyun yazarl ile s rd rd 10 Ocak 2001 tarihinde yakaland karaci er kanserinden kurtulamayarak stanbul da hayata veda etti.1940 lardan itibaren Varl k, Servet i F nun Uyan , Yeni nsanl k gibi dergilerde iirler yay mlam t r lk kitab K z l ullu Yolu 1943 tarihlidir kinci kitab askerli i esnas nda terhisine yak n ge irdi i zehirli s tma hastal y z nden g nderildi i hava de i ikli inde yaz lm olan Harbe Gidenin ark lar d r 1945 1945 y l ndan itibaren iir, yk , roman ve tiyatro t rlerinin hepsinde birden r n veren Necati Cumal , zaman zaman deneme alan na da el atm t r


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *